Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(„podmienky“)

 

Použité pojmy:

Správca údajov:

 • Hotel Modena***, Vlčie hrdlo 1/A, Bratislava 824 12 (ďalej „Hotel“)
 • Reštaurácia Maranello, Vlčie hrdlo 1/A, Bratislava 824 12 (ďalej „Reštaurácia“)

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

 

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a ustanovenia zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom týchto zásad je zaistenie spracovávania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Hotelu a Reštaurácie ďalej zakotvených povinností zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito zásadami.
   
 2. Hotel a Reštaurácia sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovávaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenie o ochrane osobných údajov („Nariadenie”) a a ustanovenia zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

 1. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov.
   
 2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Hotel a Reštaurácia povinná spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä:
  1. Recepční hotela
  2. Manažér hotela a reštaurácie
  3. Účtovník
  4. Obsluha reštaurácie
    
 3. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí nakladajú výhradne v rámci služieb poskytovaných Hotelom a Reštauráciou. Hotel ani zamestnanci nepredávajú osobné údaje hostí ďalším subjektom. Ďalšími spracovateľmi osobných údajov hostí sú:
  1. Hotelový systém Previo
  2. Účtovná firma EkonexGroup
    
 4. Podmienky spracovávania a nakladania s osobnými údajmi hostí sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi hotelom a reštauráciou a daným spracovateľom.

INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOCH

Hotel a Reštaurácia má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a doba ubytovania, číslo a typ dokladu, prípadne vízum, účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobytu cudzincov na území SR (404/2011) a Zákonom o miestnych poplatkoch (582/2004). Podľa týchto právnych predpisov je hotel a reštaurácia povinná uchovávať osobné údaje o zákazníkoch po dobu 6 rokov.

 1. Zákazník má kedykoľvek právo požiadať hotel a reštauráciu o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchovávané v (i) karte hosťa v hotelovom systéme, (ii) v domovej knihe a (iii) evidenčnej knihe, ktoré sú v tlačenej podobe uschované v uzamknutej miestnosti. V prípade žiadosti o výmaz osobných údajov Hotel a Reštaurácia zmaže kartu hosťa a skartuje domovú a evidenčnú knihu. Vyššie uvedeným zákonom sa však Hotel musí podriadiť. Vymenované osobné údaje môžu byť zmazané až po uplynutí zákonnej lehoty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.
   
 2. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje, že spracovávanie údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
  1. k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Hotela a Reštaurácie, ktoré budú mať Hotelom a Reštauráciou stanovené podmienky a rozsah spracovávania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojim jednoznačným identifikátorom;
    
  2. osobné údaje budú spracovávané v priestoroch Hotela a Reštaurácie, do ktorých budú mať prístup iba oprávnené osoby alebo ich dodávatelia (subdodávatelia), viazaní rovnakými povinnosťami;
    
  3. Hotel a Reštaurácia zabránia neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;
    
  4. učinia opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť, komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.
    
 3. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov prípadne zvláštnych zmluvných dojednaní zaistiť, že jeho zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, tak budú činiť len za podmienok a v rozsahu Hotelom a reštauráciou stanovených a odpovedajúcim pokynom Hotela a Reštaurácie. Najmä bude sám (a záväzne uloží i týmto uvedeným osobám) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov, a to i po skončení zamestnania alebo príslušných prác v Hoteli a Reštaurácii.

Kamerový systém

 1. Hotel a Reštaurácia využíva k prevencii ochrany svojich zákazníkov, svojho a ich majetku kamerový systém. Hotel a reštaurácia prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje, neposkytuje ich tretím osobám, či subjektom.

Dátum poslednej aktualizácie:  25.5.2018